2017-01-24

Zadania NCPP

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury.

Do podstawowych zadań NCPP należy m.in.:

1) rozpoznawanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego,

2) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzacji jego dorobku artystycznego,

3) promowanie działalności kulturalnej,

4) ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Zadania te NCPP realizuje poprzez organizowanie:

1) zajęć artystycznych,

2) wydarzeń kulturalnych,

3) imprez rozrywkowych o charakterze masowym,

4) festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym,

5) zwiedzania obiektu i prowadzenia razem z Muzeum Polskiej Piosenki działań mających na celu promocję  polskiej piosenki,

6) promocji wydarzeń kulturalnych,

7) mecenatu artystycznego,

8) wsparcia dla młodych utalentowanych muzyków.

 

Centrum może na zasadach okreslonych w odrębnych przepisach:

1) współpracować z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi,

2) organizować imprezy artystyczne i rozrywkowe,

3) prowadzić impresariat artystyczny,

4) prowadzić działanośc wydawniczą,

5) wynajmować Amfiteatr i jego pomieszczenia,

6) świadczyć usługi w zakresie działalności reklamowej,

7) realizować imprezy zlecone,

8) prowadzić sprzedaż pamiątek i wydawnictw związanych z Opolem, w tym KFPP, a także własnych materiałów promocyjnych i powierzonych przez Muzeum Polskiej Piosenki.