2017-01-24

Zadania NCPP

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury.

Do podstawowych zadań NCPP należy m.in.:

1) rozpoznawanie, kształtowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych środowiska miejskiego,

2) współpraca ze społecznym ruchem kulturalnym w celu popularyzacji jego dorobku artystycznego,

3) promowanie działalności kulturalnej,

4) ścisła współpraca z Muzeum Polskiej Piosenki w zakresie ochrony, promocji i rozwoju polskiej piosenki, w tym Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.

Zadania te NCPP realizuje poprzez organizowanie:

1) zajęć artystycznych,

2) wydarzeń kulturalnych,

3) imprez rozrywkowych o charakterze masowym,

4) festiwali muzycznych o zasięgu ponadlokalnym,

5) zwiedzania obiektu i prowadzenia razem z Muzeum Polskiej Piosenki działań mających na celu promocję  polskiej piosenki,

6) promocji wydarzeń kulturalnych,

7) mecenatu artystycznego,

8) wsparcia dla młodych utalentowanych muzyków.

 

Centrum może na zasadach okreslonych w odrębnych przepisach:

1) współpracować z instytucjami kultury, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami społecznymi,

2) organizować imprezy artystyczne i rozrywkowe,

3) prowadzić impresariat artystyczny,

4) prowadzić działanośc wydawniczą,

5) wynajmować Amfiteatr i jego pomieszczenia,

6) świadczyć usługi w zakresie działalności reklamowej,

7) realizować imprezy zlecone,

8) prowadzić sprzedaż pamiątek i wydawnictw związanych z Opolem, w tym KFPP, a także własnych materiałów promocyjnych i powierzonych przez Muzeum Polskiej Piosenki.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się