2017-01-24

Lista kontroli w NCPP

Lista kontroli w Narodowym Centrum Polskiej Piosenki ( od 2012 r):

1) Data kontroli: 21.05.2012 r.

Organ kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola stanu sanitarno-technicznego obiektu oraz jego otoczenia, w tym postępowania z odpadami

2) Data kontroli: 13.03.2013r.

Organ kontroli: Urząd Komunikacji Elektronicznej Wydział Kontroli Radiowej i Zwalczania Zakłóceń

Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie zgodności używania urządzeń radiowych z warunkami pozwolenia radiowego RRL/T/A/0249/2012 z dnia 03.12.2012r.

3) Data kontroli: 21.05.2013r.

Organ kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola stanu sanitarno-higienicznego obiektu oraz jego otoczenia, postepowanie z odpadami.

4) Data kontroli: 6.06.2013r.

Organ kontroli: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: stan techniczny i utrzymanie obiektów budowlanych NCPP

5) Data kontroli: 11.06.2013r.

Organ kontroli: Komenda Miejska PSP w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

6) Data kontroli: 28.04.2014r.

Organ kontroli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w  Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: zgodnie z upoważnieniem

7) Data kontroli: 15.05.2014r.

Organ kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna  w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola sanitarna obiektu oraz sprawdzenie wykonania nakazów decyzji

8) Data kontroli: 07.05.2015r.

Organ kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: ocena bieżącego stanu sanitarno-higienicznego, w tym postepowanie z odpadami oraz sprawdzenie wykonania nakazów decyzji z 2013r.

9) Data kontroli: 20.05.2015r.

Organ kontroli: KM PSP w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów p.poż, ocena zgodności z wymaganiami i ochrony p.poż rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie

10) Data kontroli: 02.12.2015r.

Organ kontroli: Prezydent Miasta Opola

Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowośc gospodarowań ZFŚS, gospodarki kasowej, prawidłowości zatrudnień i zwonień pracowników oraz ustalanie wynagrodzeń

11) Data kontroli: 08.04.2016r.

Organ kontroli: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Opola

Zakres przedmiotowy kontroli: wydatki bieżące i majątkowe w 2015r.

12) Data kontroli: 20.05.2016r.

Organ kontroli: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemioliczna w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarno-epidemiologicznego oraz porządkowego obiektu oraz wykonanie nakazów decyzji z 2015r.

13) Data kontroli: 20.07.2016r.

Organ kontroli: KM PSP w Opolu

Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

14) Data kontroli: 05.10.2016r.

Organ kontroli: Wydział Kontroli Wewnętrznej UM Opola

Zakres przedmiotowy kontroli: Prawidłowość dokonywania wydatków dotacji podmiotowej w latach 2014-2015

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się