2017-01-20

Majątek

Majątek Narodowego Centrum Polskiej Piosenki stanowią:

1) środki trwałe i urządzenia stanowiące wyposażenie obiektów,

2) środki obrotowe.

Właścicielem nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu przy ul. Piastowskiej 14a jest organ prowadzący: Miasto Opole. Nieruchomość tę stanowi obiekt amfiteatru składający się z budynku administracyjno-klubowego, budynku obsługi widza wraz z zadaszoną sceną, widownią, ogrodzenia, dróg i placów wewnętrznych, przyłączy, oświetlenia, małej architektury. Narodowe Centrum Polskiej Piosenki użytkuje obiekt na podstawie umowy najmu z Miastem Opole nr 1/12/KT/2015 z dnia 09.12.2015 r., która zawarta jest na czas nieokreślony i wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 31.05.2011.